Rabu, 26 Oktober 2011

Penggunaan Di dan Ke sebagai Imbuhan awalan dan kata Sendi

Imbuhan di dan ke dalam Bahasa Melayu tergolong kepada 2 kategori tatabahasa imbuhan awalan dan kata sendi.

1. Di dan ke sebagai imbuhan awalan digabungkan dengan kata sesudahnya.

Ciri.ciri :
i. di digunakan sebagai pembentuk kata kerja pasif untuk pelaku ketiga.
contoh ; dicuri, disimpan, dibawa

ii. ke digunakan bagi membentuk kata nama terbitan.
contoh ; ketua, kerajaan, kejayaan

iii. ke juga digunakan dalam kata kerja pasif yang berimbuhan.
contoh ; kenaikan, keruntuhan,  dan lain-lain.

2. Di dan ke sebagai kata sendi dan tidak digabungkan dengan kata sesudahnya.

Ciri-ciri :
i. di dan ke sama golongan dengan kata sendi dari, daripada, pada, kepada dan sebagainya.

ii. Kedua-duanya memerlukan objek yang terbentuk daripada frasa nama yang menunjukkan tempat dan arah.
contoh ; di sekolah, di dapur, ke pejabat, ke kantin
   
iii. ke boleh juga digunakan untuk objek yang menunjukkan masa.
contoh ; ke saat, ke hari

iv. Dalam tulisan kata sendi digabungkan dengan kata sesudahnya, dan jika sesudahnya angka
hendaklah dibubuh tanda sempang ( - ).
contoh ; ke-2, ke-60, Jika angka roman, kata ke dan tanda sempang tak perlu. Contoh ;
Sukan Olimpik XIV ( keempat belas )


Kesalahan ejaan bagi kata di dan ke sebagai imbuhan awalan.
Salah
betul
di adakan
diadakan
ke dua
kedua
ke semua
kesemua
ke banyakan
kebanyakan
di bukukan
dibukukan
di bawa
dibawa
  
Kesalahan  ejaan di dan ke sebagai kata sendi.
Salah
betul
diantara
di antara
disekolah
di sekolah
keatas
ke atas
kekantin
ke kantin
Ke4
Ke-4
Ke IV
IV
                   
2 ulasan: